• INSTRUKCJA PORUSZANIA SIĘ PO SERWISIE
 • Regulamin

  REGULAMIN
  określający zasady świadczenia usług
  i korzystania z Serwisu


  HiP Market.pl

  1.
  POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Serwis: HiP Market
  na stronie internetowej działającej pod głównym adresem www.hipmarket.pl, jak i pod dodatkowymi adresami np. www.sprzedajemytanio.pl,  zwanym dalej Serwisem HiP Market.pl.
  1. Właścicielem Serwisu jest Firma: Symbolics Domains Ltd z siedzibą w Mansfield /Wielka Brytania/. Firma została zarejestrowana w Companies House /UK/ pod numerem 11189774 z którą Użytkownik może kontaktować się przy pomocy poczty e-mail: symbolicsdomains@gmail.com.
  2. Działalność Serwisu polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania Ofert (sprzedaży produktów czy wykonania usługi) zarówno osobom indywidualnym, jak i innym podmiotom gospodarczym.
  3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu HiP Market.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem - wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub za pomocą odpowiedniej aplikacji.
   2.
  DEFINICJE.
  Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  Operator - Firma Symbolics Domains Ltd z siedzibą w Mansfield /Wielkiej Brytania/ -  zarejestrowana w Companies House /UK/ pod numerem 11189774, z którą Użytkownik może kontaktować się przy pomocy poczty e-mail: symbolicsdomains@gmail.com
  Serwis działający pod nazwą HiP Market.pl prowadzony jest przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ofert, jak i wystawianie produktów do sprzedaży osobom fizycznym, firmom oraz innym podmiotom gospodarczym lub użyteczności publicznej.
  Serwis dostępny w domenach internetowych wskazanych w pkt. 1 ust.1 Regulaminu, a także w ramach innych Serwisów internetowych zarówno własnych, jak i prowadzonych przez partnerów Operatora.
  Ogłoszenie/Produkt - Sporządzona przez Użytkownika oferta dotycząca wykonania usługi lub sprzedaży wystawionej przez siebie rzeczy (produktu) będącego jego własnością oraz zaproszenie do zawarcia umowy związanej z ofertą zamieszczoną w Serwisie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  Oferta - Rzecz, czyli produkt lub usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem publikacji w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  Reklama - Zdjęcie lub inna grafika, a także treść tekstowa służąca reklamie przeznaczona do emisji na stronach Serwisu HiP Market.pl w wyznaczonych przez Operatora miejscach.
  Użytkownik - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto poprzez właściwą Rejestrację lub wystawiła w Serwisie swoją ofertę bez konieczności rejestrowania się.
  Konto - Przydzielone danemu Użytkownikowi, identyfikowane za pomocą adresu e-mail, zabezpieczone hasłem indywidualnym dla każdego Użytkownika.
  Jest to część Serwisu za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu otrzymując dostęp do dodatkowych funkcji określonych w pkt 5 ust. 3 Regulaminu.
  Pakiet Ofert - Zestaw płatnych ofert nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu darmowych Ogłoszeń lub wykupienie większej ilości Ogłoszeń w postaci punktów) po promocyjnej cenie.
  Promowanie Premium - Płatna usługa polegająca na prezentacji wystawionej w Serwisie oferty (produkt/usługa) losowo na stronie głównej oraz w "ramce" zawsze na początku wyników kategorii oraz w górnym sliderze wystawionych ofert.
  Zasady zakupu i korzystania z tej formy zostały określone w załączniku nr 2.
  Regulamin - Niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług i korzystania z Serwisu HiP Market.pl
  Rejestracja - procedura zakładania Konta Użytkownika.
  Cennik - Zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu HiP Market.pl określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu – dostępne bezpośrednio w „stopce” Serwisu pod zakładką „Cenniki”.
  3.
  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Serwis HiP Market.pl umożliwia dodawanie swojej oferty bez rejestracji, jak i daje możliwość dodawania oferty dla zarejestrowanych Użytkowników.
  2. Umieszczanie samodzielne oferty następuje poprzez przypisanie jej do kategorii znajdujących się w lewej kolumnie Serwisu.
  3. Zamieszczenie oferty w Serwisie bez promowania jest bezpłatne.
  4. Dodać można dowolną ilość ofert.
  5. Oferty nie mogą być w swojej treści identyczne (powielone wielokrotnie).
  6. Na stronie każdej oferty dostępna jest opcja druku opublikowanych informacji, jak i funkcja „zaproponuj cenę”, jeżeli oferta dodawana jest z aktywowaną funkcją „cena do negocjacji”. Odwiedzający może w prosty sposób zaproponować swoją cenę za proponowany produkt lub usługę.
  7. Oferta pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jej treść.
  Treść musi być zgodna ze stanem faktycznym.
  1. Zamieszczenie oferty powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji lub czynności, której oferta dotyczy.
  2. Wystawione oferty dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu.
  Wraz z ofertą na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu zalogowanemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości (zapytania) na adres e-mail przypisany do oferty.
  1. Każdą ofertę zamieszcza Użytkownik osobiście lub korzysta z usług Administratora Serwisu pod adresem e-mail: oferty@hipmarket.pl
  2. Wystawienie oferty polega na określeniu/wypełnieniu pól obowiązkowych do wypełnienia oznaczonych w Serwisie znakiem: „*”:
   1. Kategoria,
   2. Rodzaj,
   3. Nazwa produktu (lub usługi),
   4. Dostępność
   5. Datę, do kiedy oferta jest dostępna w Serwisie,
   6. Osoba / Firma,
   7. Imię i nazwisko (może być tylko imię lub nazwisko)
   8. E-mail,
   9. Województwo,
   10. Powiat,
   11. Kod zabezpieczający (dla użytkowników niezarejestrowanych),
   12. Zapoznanie się i akceptację odpowiednich zgód (potwierdzenie tego faktu) w tym niniejszego Regulaminu.
  3. Treść oferty powinna w jasny sposób nawiązywać do usługi lub produktu, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników w szczególności co do właściwości towaru takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
  4. Opis musi jasno i jednoznacznie określać czy oferta obejmuje komplet, czy jest to pojedynczy towar oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego produktu czy jednorazowej usługi.
  Możliwe jest jednak dodanie w treści informacji o dostępności produktu w różnych kolorach lub rozmiarach itp.
  1. Oferta może być zamieszczona w języku polskim lub w języku angielskim po spełnieniu zasad określonych w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.
  2. W treści opisowej i dołączonych zdjęciach lub grafice Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu dodawania oferty.
  Operator zastrzega, że oferty, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
  1. Oferta nie może dotyczyć produktu, którego dystrybucja oraz rozpowszechnianie jest prawnie zabronione.
  2. Niedozwolone jest zamieszczanie ofert o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca lub Usługa.
  3. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia lub publikowaną grafikę) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich w tym praw autorskich oraz ochrony danych osobowych.
  4. Operator chroni dane osobowe wszystkich Użytkowników Serwisu zgodnie z „Polityką prywatności” określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym jego integralną część.
  5. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu HiP Market.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Firmy Symbolics Domains Ltd.
  6. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie HiP Market.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem.
  7. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu HiP Market.pl w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Operatora.
  4.
  ZAMIESZCZANIE OFERT BEZ DOKONANIA REJESTRACJI (UTWORZENIA KONTA).
  1. Zamieszczenie ofert w Serwisie HiP Market.pl wymaga:
   1. Użycia przycisku „Dodaj produkt” dostępnego na stronie www.hipmarket.pl, a następnie - po zapoznaniu się z treścią - dokonania wyboru: „Dodaj produkt bez rejestracji”
   2. wypełnienia formularza w tym umieszczenia treści swojej oferty (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych, jako obowiązkowe oznaczonych „*”) w tym zapoznanie się i akceptację wszystkich niezbędnych zgód w tym niniejszego Regulaminu, a następnie zatwierdzenie przyciskiem „Dodaj”,
   1. następnie:
  - oczekiwanie na dokonanie aktywacji oferty przez Administratora Serwisu (w zależności od ustawień Operatora) lub
  - aktywacje oferty bezpłatnej poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika.
  1. Emisja oferty w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa taką ilość dni, jaką zadeklaruje Użytkownik w wypełnionym wcześniej formularzu. Standardowo jest to okres 7, 14, 30, 60 lub 90 dni.
  2. Po upływie zadeklarowanego wcześniej czasu emisji oferta zostaje automatycznie usunięta z Serwisu (jeśli odpowiednio wcześniej nie zostanie przedłużona na kolejny okres).
  3. Przedłużenie czasu emisji oferty następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
  4. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej Użytkownik może dołączyć do oferty zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
  5. W okresie emisji oferty niezarejestrowany Użytkownik nie może edytować, zmieniać parametrów swojego ogłoszenia ani zakończyć go przed czasem.. Aby tego dokonać winien zwrócić się do Administratora Serwisu na adres e-mail. oferty@hipmarket.pl z prośbą o dokonanie takiej czynności.
  6. W czasie zamieszczania lub publikacji oferty tylko Użytkownik zarejestrowany może skorzystać z dodatkowej płatnej usługi Serwisu tzw. Promowania (produktu lub usługi). Szczegółowe zasady dotyczące korzystania przez Użytkownika z przedmiotowej usługi oraz jej zakupu (opłaty) określone zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu.
  5.
  ZAMIESZCZANIE OFERTY PO DOKONANIU REJESTRACJI UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA
  1. Zamieszczenie oferty wymaga akceptacji Regulaminu oraz innych zgód, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia swojego Konta.
  2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
  3. Utworzenie Konta obok aktywacji zapewnia Użytkownikowi dodatkowo pełen dostęp do swoich ofert (np. w celu ich modyfikacji) i korespondencji z innymi Użytkownikami otrzymując dostęp do dodatkowych funkcji:
  - możliwość dodania większej ilości zdjęć (10 szt.) do swojej oferty,
  - natychmiastowe dodawanie oferty bez konieczności oczekiwania na potwierdzenie przez administratora,
  - schowek na interesujące oferty,
  - jednorazowa akceptacja Regulaminu,
  - promocje dla Użytkowników (jeśli Operator tak postanowi),
  - autouzupełnianie i zmianę swoich danych adresowych,
  - możliwość Promowania oferty lub jej przedłużenia,
  1. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu HiP Market.pl.
  Po dokonaniu powyższych czynności Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
  1. Aktywacja oferty z płatną usługą odbywa się poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) poprzez przelew bankowy na wskazane konto bankowe lub przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, jako krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, oraz wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 złotych w całości opłaconym.
  2. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszej oferty w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
  4. Jeden Użytkownik lub jeden podmiot gospodarczy może posiadać i korzystać tylko i wyłącznie z jednego Konta w Serwisie.
  5. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta, jak i zamieszczania ofert.
  6. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: oferty@hipmarket.pl
  7. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji ofert w Serwisie dla Użytkownika posiadającego Konto ma charakter terminowy i trwa przez okres wybrany i wskazany przez Użytkownika podczas wystawiania swojej oferty z dostępnych w Serwisie, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję swojej oferty i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez usunięcie z Serwisu lub przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: oferty@hipmarket.pl z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 13.
  8. Użytkownik (zarejestrowany w Serwisie) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny z uwzględnieniem zapisów zawartych w pkt 13.
  9. Odstąpienie od umowy, jeżeli emisja oferty lub reklamy tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte i jest realizowane nie zobowiązuje Operatora do zwrotu opłaty za usługę.
  6.
  ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie w Serwisie: oferty oraz swoich danych odnośnie prowadzonej Firmy czy działalności gospodarczej.
  2. Serwis HiP Market.pl nie ingeruje w formę tych treści z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania ofert z towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z wystawioną ofertą.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów (produktów czy usług), prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
  6. Serwis nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ofertami czy informacjami zamieszczonymi w ofercie.
  7. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie jej w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści oferty bezprawnych klauzul. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań w tym usunięcie całej oferty lub blokady/usunięcia Konta Użytkownika.
  8. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty, jeżeli narusza ona w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa w szczególności, gdy zawiera treści:
   1. powszechnie uznane za obraźliwe,
   2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
   3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
   4. informacje szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
   5. wprowadzające w błąd.
  9. Operator nie odpowiada za:
   1. brak zainteresowania przedmiotem oferty,
   2. błędy w treści wystawionych ofert,
   3. realizację obowiązków Użytkowników wynikające z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu oferty,
   1. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Operatora,
   2. Operator ma prawo do usunięcia każdej oferty lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem oferty lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu. Podobnie w przypadku, w którym treść oferty negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Operatorowi.
  10. W sytuacji gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu HiP Market.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych lub w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta dotyczących w szczególności podejrzeniu o korzystaniu z Konta przez inną nieuprawnioną osobę Operator może uzależnić korzystanie z Serwisu oraz wykonania usługi od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
  7.
  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji swojej oferty bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
  2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: reklamacje@hipermarket.pl.
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL oferty, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację oferty, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie na adres e-mail przypisany do Konta.
  5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta.
  8.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin dostępny jest w Serwisie HiP Market.pl w „stopce” strony w zakładce „Regulaminy”
  2. O ewentualnej zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu HiP Market.pl.
  Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora nie krótszym jednak niż 3 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje (wznowienia usługi) możliwe są na warunkach bieżących.
  1. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest obowiązujące prawo polskie.
  2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu HiP Market.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed innymi ustawowymi podmiotami takimi jak: UOKiK.
  Informacje o sposobie dostępu do w/w. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i jest obowiązujący od dnia 01-11-2018 roku.

  Polecane
  Zapisz się do newslettera:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.